Breaking News

Error rendering macro 'rss' : java.io.IOException: Failed to recover from an exception: http://environmentalhealthnews.org/archives_rss.jsp?sm=&tn=1title%2Clede%2Cdescription%2Ctext%2Csubject%2Cpublishername%2Ccoverage%2Creporter&tv=toxicology&ss=1

Vietnamese Translation

Vietnamese Translation of Milestones of Toxicology


 

Bài Học Kinh Nghiệm: Sự Kiện Quan Trọng Của Chất Hóa Học

 

The Milestones of Toxicology poster was translated into Vietnamese by Anna Quach and Kevin Duong in July 2015.

To open or download the Vietnamese Milestone poster click HERE (as pdf). Abstract in Vietnamese below.

Vietnamese Abstract


Những Thay Đổi Quan Trọng Và Những Khám Phá Trong Lịch Sử Về Chất Độc Hại Tạo Ra Các Ngành Khoa Học Chất Độc

Steven G. Gilbert1 và  Antoinette Hayes2

1Institute of Neurotoxicology và Neurological Disorders và 2Northeastern University

Hàng ngàn năm qua, kiến thức về tính độc hại và kỹ thuật chữa bệnh từ tính chất dược liệu, động vật và khoáng sản đã tăng cường nền văn minh và văn hóa của mọi quốc gia. Các cơ sở của độc chất hiện đại ngày nay được xây dựng trên những khám phá bất ngờ, may mắn và sự thay đổi lớn trong quá trình thử nghiệm. Trong suốt các thời đại, khoa học độc hại đã cung cấp thông tin có thể giúp đỡ mọi người trong xã hội để nâng cao kiến thức và hiểu biết cách sử dụng để trị bệnh. Bài báo này sẽ xem xét sự phát triển của các kỷ luật độc chất và sử ảnh hưởng của nó đối với nền văn minh bằng cách viết những thay đổi quan trọng và những khám phá liên quan đến chất độc hại. Tất cả các ví dụ từ bài báo này sẽ làm sáng tỏ về sự khởi đầu của chất độc và quý vị sẽ học hỏi được từ những sai lầm của người trước đó cho mỗi thời đại. Dự án này cũng là một nỗ lực để kiểm tra độc chất học và người nghiên cứu chất độc như thế nào họ đã tương tác với các ngành khoa học và nền văn hóa khác,  kể cả tôn giáo, chính trị , và các chính phủ. Độc chất học đã phát triển đến một môn khoa học thực với các nhà khoa học chuyên dụng, cơ sở giáo dục, môn học, xã hội chuyên nghiệp, và tạp chí. Nó là thực thể riêng của nó trong khi vượt qua các lĩnh vực như hóa học, sinh lý học và dược học. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia vào một đường khám phá và đưa ra các đề xuất của bạn như những cột mốc quan trọng nhất là gì và khám phá trong khoa chất độc là gì. Phiên bản tương tác của các poster có sẵn ở www.asmalldoseof.org

 www.toxipedia.org.

 

  • No labels